Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "PROW 2014 - 2020"

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "PROW 2014 - 2020"

piątek, 29 kwietnia 2016, 08:18

Szanowni Państwo

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg lokalnych uprzejmie przypominamy, że zgodnie z artykułem 45 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE. L 347/487) „Aby kwalifikować się do wsparcia z EFRROW, operacje inwestycyjne muszą być poprzedzone oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z prawem mającym zastosowanie do tego rodzaju inwestycji w przypadku, gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko”.

Dokumentem potwierdzających przeprowadzenie oceny spodziewanego oddziaływania na środowisko jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzania takiej oceny.

Zgodnie z prawem krajowym, obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) .

Wnioskodawca/inwestor planujący realizację danego przedsięwzięcia w pierwszej kolejności musi sprawdzić czy zgodnie z ww aktami prawnymi wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji po dokonaniu tej oceny, tj. czy jest to inwestycja, dla której będzie z mocy prawa wymagany raport środowiskowy, czy też inwestycja może otrzymać decyzję środowiskową bez oceny, a więc i bez raportu. Następnie wnioskodawca/inwestor występuje o decyzję środowiskową według przepisów dla danej grupy przedsięwzięć, a następnie z ostateczną decyzją środowiskową może składać dokumenty albo do pozwolenia na budowę albo do zgłoszenia budowlanego.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że uchybienia w powyższym zakresie wykryte na jakimkolwiek etapie realizacji inwestycji lub związania z celem będą stanowiły podstawę do uznania przyznanej lub wypłaconej pomocy jako niekwalifikowalnej.

Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2016 09:41 Autor: Krzysztof Flis

« wróć