Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Aktualności

Wymogi jakie będą musiały spełniać przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w ramach PROW 2014-2020.

czwartek, 14 kwietnia 2016, 14:52

Informujmy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284003) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projektowane Rozporządzenie w § 4 określa jakie warunki musi spełniać planowana operacja, przy czym w p. 12 odnosi się do oczyszczalni ścieków „będzie realizowana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków - ponadto zgodnie z normą PN-EN 12566-3 określającą wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków udostępnioną na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny”.

 

Data utworzenia: 14-04-2016 14:55 Autor: Krzysztof Flis

« wróć