Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Projekt budżetu państwa dla melioracji na rok 2015 - pobierz
Projekt planu budżetu państwa na rok 2014 - woda - pobierz

Projekt planu budżetu państwa na rok 2013 - woda - pobierz

1) Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność wersja 4z schemat II - pdf,xls

Instrukcja do wniosku o płatność wersja 4z schemat II- pobierz

Pismo wprowadzające zmiany - pobierz

Wniosek - pdf, xls

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

2) Wnioski o pomoc "Gospodarowanie...":

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 5z - xls, pdf

Instrukcja do wniosku wersja 5z - pobierz

Wniosek 4z  - pdf, xls

Instrukcja wypełniania - pobierz

Wniosek 1z  - pdf,

Instrukcja wypełniania - pobierz

Zarządzenie marszałka o naborze - pobierz

 

Pełna nazwa: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Wysokość refundacji:

wysokość pomocy wynosić może maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie z budżetu państwa.

Beneficjent:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Obszary, których dotyczy program:

tereny wykorzystywane rolniczo

Co podlega refundacji?:

I Budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

 1. rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
 2. rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m
 3. drenowania
 4. grobli na obszarach nawadnianych
 5. systemów nawodnień grawitacyjnych
 6. fitomelioracji i agromelioracji
 7. systemów przeciwerozyjnych
 8. pierwszych zagospodarowań zmeliorowanych łąk i pastwisk

II Budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód, w tym:

 1. budowli piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wód
 2. stopni wodnych oraz zbiorników wodnych
 3. kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie
 4. rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m
 5. budowli przeciw powodziowych
 6. budowli regulacyjnych
 7. stacji pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych
 8. budowli wstrzymujących erozję wodną
 9. dróg dojazdowych służących do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych

III Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji do wartości kosztów kwalifikowalnych operacji

Podatek VAT:

niekwalifikowalny

Cel działania:

W ramach tego działania będą wspierane projekty z zakresu melioracji służących regulacji stosunków wodnych w glebie oraz ułatwieniu jej uprawy. Pomoc będzie dotyczyła realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego, które służą regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwianiu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Więcej informacji:

Miejscem właściwym do składania wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 jest siedziba Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Lublinie, przy ulicy Stefczyka 3b.
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2013 12:31 Autor: Katarzyna Kędzierska