Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Księga znaku

Uprzejmie informuję, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami, wątpliwościami oraz niepoprawnym oznakowaniem m.in. materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013, dokonane zostały zmiany w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013, których celem było wyeliminowanie pojawiających się błędnych interpretacji jej zapisów.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że część beneficjentów wykonała już tablice informacyjne/reklamowe, zwracam się z uprzejmą prośbą o stosowanie zapisów zawartych w Księdze dotyczących doprecyzowania wzoru tablicy informacyjnej i reklamowej, w odniesieu do umów zawieranych po 1 sierpnia 2011r.

Ponadto uprzejmie informuje, że w przypadku postępowań (zlecenia druku w prasie, wykonanie materiałów reklamowych, tablic informacyjnych, itp.) rozpoczętych przed dniem 20 lipca 2011r. obowiązują zapisy Księgi...z dnia 27 stycznia 2010r.

Księga znaku marki PROW 2007-2013 obowiązująca od 20 lipca 2011 r. - pobierz

Wersja edytowalna tablicy informacyjnej po 20.07.2011 - pobierz

Wersja edytowalna tablicy reklamowej po 20.07.2011- pobierz

Całkowity koszt operacji w przeliczeniu na EURO należy liczyć wg kursu obowiązującego w dniu składania przez beneficjenta wniosku o płatność, na podstawie rozporządzenia Prezesa rady ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

w załaczeniu znajduje się pismo dotyczące zasad przeliczania całkowitego kosztu realizacji operacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych:

pismo cz.1 - pobierz

pipsmo cz.2 - pobierz

W załączeniu Księga znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obowiązująca dla umów zawartych po 1 lutym 2010 r. - pobierz

W załączeniu Księga znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w której znajdują się m.in. zasady stosowania logo PROW oraz wykonania tablic informacyjnych itd. itp. - pobierz

Wersja edytowalna tablicy informacyjnej - pobierz

Wersja edytowalna tablicy reklamowej - pobierz

 

Informujemy, że wyżej wymienione tablice wykonywane są na zlecenie Samorządu Województwa i dostarczane do siedziby Beneficjenta przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

Tablica dotycząca danego projektu dostarczona będzie pod koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym beneficjent złożył wniosek o płatność ostateczną.

Wraz z dostarczoną tablicą beneficjent otrzymuje 3 protokoły odbioru. Po sprawdzeniu treści dostarczonej tablicy prosimy o podpisanie protokołów i odesłanie 2 egzemplarzy do firmy realizującej to zlecenie.

 

Data ostatniej modyfikacji: 17-09-2014 08:14 Autor: Katarzyna Kędzierska