Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

LEADER

LEADER

LEADER

Beneficjenci Osi 4 Leader, którzy są zobowiązani do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania/zaliczki muszą dokonywać wpłaty na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydzielony dla środków odzyskanych lub zwróconych przez Beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013 numer: 08 1010 1010 0088 2014 9640 000.

W przypadku problemów z pobieraniem formularzy prosimy o korzystanie ze strony www.arimr.gov.pl.

 

 

Dokumenty aplikacyjne do poddziałania wsparcie przygotowawcze w ramach LEADER:

- Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz (pdf), - pobierz (excel)

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

- Zał. Nr 1 Plan włączenia społeczności - pobierz

- Zał. Nr 2 Ankieta monitorująca realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy - pobierz

- Instrukcja wypełniania ankiety - pobierz

- Umowa - pobierz

 

Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR - pobierz, - Załącznik Nr 1, - Załącznik Nr 2

Wniosek o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie zadań dodatkowych:

wniosek - pobierz,

instrukcja do wypełniania wniosku - pobierz

 

1) Funkcjonowanie LGD 

 

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (IW-2_431 w wersji 7z) - pobierz

 

Instrukcja Wypełniania _2_431_7z - pobierz            

doprecyzowana instrukcja 05.11.2012 - pobierz

wniosek o płatność_431.7z. 17.12.2012r - pobierz

instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

wniosek o płatność wersja skorygowana  27.01.2012- pobierz

wniosek o płatność 04.01.2012r. - pobierz

zal15a_wop_431_7z_aktywny- pobierz, pdf

zal15d_wop_431_7z_aktywny- pobierz, pdf

zal15e_wop_431_7z_aktywny- pobierz, pdf

Zarządzenie nr 83 z dnia 14 listopada 2011 - pobierz

Wniosek o płatność - pdf,xls

Instrukcja do wniosku o płatność (6z)- pobierz

Formularz wniosku o płatność (6z)- pobierz   zmiana: w tej wersji poprzez usunięcie blokady arkusza umożliwiono edycję części VI Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w ramach etapu ….

Instrukcja do wniosku o płatność (5z)- pobierz

Formularz wniosku o płatność (5z)- pobierz

 

2) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów :

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013dla małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania 8z obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 4 maja 2014r. - pobierz

Formularz informacji de minimis 8z - pobierz

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych 8z - pobierz

Oświadczenie powiazane de minimis 8z - pobierz

Instruckja do wniosku 8 - pobierz

Pismo przewodnie - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi (MP 4z) - xls, pdf

Oświadczenie powiązane de minimis - pobierz

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych - pobierz

Instrukcja wypełniania - pobierz

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (WN_413_MP_3z) - pobierz

Instruckja do wniosku  o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa/następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów (WN_413_MP_3z) - pobierz

Pismo przewodnie - pobierz

 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 7z wniosek o przyznanie pomocy:

Poprawiony w zakresie funkcjonalności załącznika 13.3 aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy (WoPP_413_MP_7z) wraz z instrukcją jego wypełniania:

Poprawiony wniosek WoPP_413_MP_7z - pobierz

Instrukcja do poprawionego wniosku - pobierz

Formularz informacji de minimis - pobierz

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych 7z - pobierz

Ośiwadczenie powiązania de minimis - pobierz

 

Wniosek - pobierz

Instrukcja 17.04.2013 - pobierz

Wniosek o wypłatę wyprzedzającego finansowania - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Zamieszczamy tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz

 

 

2a) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 6z wniosek o przyznanie pomocy:

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Poniżej zamieszczamy załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy oraz nową instrukcję wypełniania wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy 6z - pobierz

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 5.11.2012 - pobierz

Formularz de minimis - pobierz

Załącznik do wyprzedzającego dofinansowania - pobierz

 

2b) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 8z wniosek o płatność:

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz zinstruckją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek (WoP_413_MP_8z) - pdf

Instrukcja do (WoP_413_MP_8z) - pobierz

Oświadczenie przetwarzania danych - pobierz

Załącznik 16 - pobierz

Załącznik 21b - pobierz

Załącznik 21d - pobierz

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 7z wniosek o płatność:

Poprawiony w zakresie funkcjonalności m.in. zaokrąglania kwoty pomocy aktywny formularz wniosku o płatność (WoP_413_MP_7z).

Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność 7z. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróznione kolorem.

Wniosek (WoP_413_MP_7z) 24.04.2014 - pobierz

Instrukcja do wniosku - pobierz

Oświadczenie przetwarzania danych - pobierz

 

Formularz wniosku o płatność (WoP_413_MP_7z) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 7z obowiązuje od 15 maja 2013r.:

Wniosek o platność 7z (15 maja 2013r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność 7z (15 maja 2013r.) - pobierz

Zał. 16 do wniosku o płatność 7z (15 maja 2013r.) - pobierz

Zał. 21 b do wniosku o płatność 7z (15 maja 2013r.) - pobierz

Zał. 21 d do wniosku o płatność 7z (15 maja 2013r.) - pobierz

 

Wniosek o płatność - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Zał. 16 Karta wkładu niepieniężnego - pobierz

Zał. 21 b - lista obecności szkolenia - pobierz

Zał. 21 d - lista osób nagrodzonych - pobierz

Wniosek o wypłatę wyprzedzającego finansowania - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

 

2c) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 5z :

Wniosek 17.12.2012r. - pdf

Instrukcja do Wniosku - pdf

Instrukcja Wypełniania -2_413_MP_v 5.z - pobierz

wniasek o płatność_413_MP.5z. -pdf

zal.16 -pobierz

zal.15a - pobierz

zal.15d -pobierz

zal.15e -pobierz

wniosek o płatność 413 7z -pobierz

Instrukcja wypełniania 7z - pobierz

Pismo z dnia 22.12.2011r.- pobierz

Instrukcja Wypełniania -2_413_MP_v 5.z - pobierz

wniasek o płatność_413_MP.5z. - xls,pdf

zal.16_wop_413_5z_aktywny-pobierz

zal.21b_wop_413_5z_aktywny- pobierz

zal.21d_wop_413_5z_aktywny-pobierz

Zarzadzenie Nr 46 z dnia 30 maja 2011- pobierz

 

2d) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wersja 4z :

Uwaga: do prawidłowego funkcjonowania formularza wniosku wymagana jest najnowsza wersja Adobe Reader!!!!

Wniosek o płatność 4z - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o płatność 4z -pobierz 

 

2e) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów obowiązuje beneficjentów którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 4z i późniejszych:

Wyprzedzające finansowanie: załącznik, - instrukcja wypełniania wniosku, Przygotowanie:  -pobierz, -pobierz, -instrukcja, Realizacja: -pobierz, -pobierz, -instrukcja

Wniosek o płatność - pobierz

Sprawozdanie z realizacji operacji -pobierz

Instrukcja do sprawozdania - pobierz

 

3)"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie odnowy wsi:

 

Zmieniona instruckja wypełniania wniosku 6z (29.04.2014) - pobierz

3a)"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie odnowy wsi - wersja 5z:

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

3b) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie odnowy wsi - wersja 4z:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Pismo wprowadzające - pobierz

3c) "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie odnowy wsi - wersja 3z:

Wniosek o płatność 3z -pdf,xls

Instrukcja do wniosku o płatność 3z -pobierz

Wniosek o płatność - xls, pdf

Instrukcja do wniosku o płatność -pobierz

Sprawozdanie z realizacji projektów - pobierz

Instrukcja do sprawozdania - pobierz

4) "Wdrażanie projektów współpracy":

 

"Wdrażanie projektów współpracy" wersja 6z: 

w zakresie przygotowania projektu:

Instrukcja - pobierz

Wniosek - pdf, xls

 

w zakresie realizacji projektu:

Instrukcja - pobierz

Wniosek - pdf, xls

 

"Wdrażanie projektów współpracy" 5z: 

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (IW-2_421 w wersji 5z) - pobierz
 
Uwaga!
 
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007-2013. Dokonane doprecyzowania zostały wyróżnione kolorem.
 

Wniosek o płatność -pdf, xls

Instrukcja wypełniania wnisoku o płatność - pobierz

 

Data ostatniej modyfikacji: 17-07-2015 13:59 Autor: Krzysztof Flis