Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 lipca 2012r. do 31 lipca 2012r.

Uchwała - pobierz

Lista rankingowa - pobierz

Uzasadnienie do uchwały - pobierz

 

 

Wnioski o płatność:

1) Odnowa i rozwój wsi

pismo przekazujące wniosek o płatność wersja 4z -pobierz

Formularz wniosku o płatność wersja 4z -xls

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pdf - pobierz

Formularz wniosku o płatność -pdf, xls

Wnioski o przyznanie pomocy:

Zmieniona instrukcja wypełniania wniosku wersja 7z (29.04.2014) - pobierz

 

1) Odnowa i rozwój wsi wersja 6z:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf, xls

Instruckja do wniosku 6z - pobierz

 

2) Odnowa i rozwój wsi wersja 5z:

Uchwała w sprawie określenia kryterium regionalnego dla ww.działania -pobierz
Uchwała o naborze - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy - xls
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy -pobierz
Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości - pobierz
Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty wraz z instrukcją wypełniania - pobierz

 

3) Odnowa i rozwój wsi wersja 3z:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Pełna nazwa: Odnowa i rozwój wsi

Wysokość pomocy:

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów kwalifikowalnych, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tys. w okresie realizacji Programu.

Beneficjenci:

 1. gmina
 2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
 3. kościół lub inny związek wyznaniowy
 4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego

Obszary, których dotyczy program:

 • gminy wiejskiej
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5.000 mieszkańców

Obszary pomocy:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
 2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury
 3. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego
 4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
 5. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
 6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
 7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
 8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
 9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
 11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
 12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12
 14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich
 15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Podatek VAT:

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust.3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

Cele działania:

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość pomocy:

dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000,- zł w okresie realizacji Programu.

Dodatkowe informacje:

1. W związku z sygnałami, iż wnioskodawcy działania Odnowa i rozwój wsi napotykają na problemy związane z wypełnianiem zestawienia rzeczowo - finansowego (brak możliwości dodawania wierszy), w załączeniu znajduje się formularz wniosku, w którym odblokowano zestawienie, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie ilości wierszy.
Załącznik - pobierz
2. W załączeniu znajduję się pismo dot. pozwolenia na budowę w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz

3.NOWE KRYTERIUM REGIONALNE - Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego C/1833/2012 z dnia 6 MARCA 2012 r. w sprawie określenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz Miejscem właściwym do składania wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 jest siedziba Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Lublinie, przy ulicy Stefczyka 3b.

Data utworzenia: 03-01-2011 15:34 Autor: