Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Podstawowe usługi dla ludności

Podstawowe usługi dla ludności

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

UCHWAŁA NR XXIX/488/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia  14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie pomocy z zakresu dotyczącego mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz

UCHWAŁA NR XXIX/489/2015  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia  14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy z zakresu dotyczącego mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz

 

Formularz wniosku i instrukcja wypełniania z zakresu OZE
wniosek - pdf, xls
instrukcja - pobierz (z dnia 23.04.2015)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/466

Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie terminu i miejsca naboru wniosków (wod-kan.2014) - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie kryterium regionalnego (wod-kan. 2013 i 2014) - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji - kanalizacja 2013r. - pobierz

Lista rankingowa do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji - kanalizacja 2013r. - pobierz

Uchwała o naborze wniosków z zakresu budowy, przebudiwy targowiska stałego (05.02.2013r.)- pobierz

Uchwała kryterium regionalne dla targowiska (05.02.2013r.) - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji - targowiska - pobierz

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji - targowiska - pobierz

Wzór umowy "Podstawowe usługi..." - pobierz

Wskaźnik zwodociągowania na 2013r.  - pobierz

Pismo dot. wskaźnika zwodociągowania - pobierz

Sieć szerokopasmowa - wykaz "białych plam" - pobierz

 

Wnioski o płatność:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 321 uwzględniająca zakres dotyczący budowy mikroinstalacji prosumenckich - pobierz

Obliczenie bieżacej wartości netto 7z - aktywny

Wniosek o płatność Następca - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o płatność Nastepca - pobierz

Wniosek o płatność Podstawowe usługi 5z - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o płatność 5z - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność - 3z - pobierz

Wniosek o płatność 3z - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o płatność - 4z - pobierz

Wniosek o płatność 4z - pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy "Podstawowe usługi..":

Zmieniona instrukcja wypełniania wniosku wersja 9z  (29.04.2014) - pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy z 7.08.2013: - pobierz (W_1_321_ 9z_aktywny), -pobierz (W_1_321_ 9z)
Instrukcja 7.08.2013 - pobierz
Formularz wniosku o przyznanie pomocy z 25.10.2012: - pobierz  (W_1_321_ 8z_aktywny), - pobierz (W_1_321_ 8z)

Instrukcja - poprawiona (25.02.2013r.) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy: - pobierz (IW_321_8z_25.10.2012)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 23.07.2011 - poprawione NPV -pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 23.07.2011. - pdf, xls

Instrukcja 04.08.2011r.- pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy: pdf, xls

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy : pobierz

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z: pdf, xls

Instruckja do wniosku o przyznanie pomocy 4z: pobierz

Uchwała o naborze wniosków z dnia 24 marca 2009r. - pobierz

Uchwała w sprawie ustalenia kryterium regionalnego 2009r. - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie terminu naboru - pobierz

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie kyterium - pobierz

Rozporządzenie MRiRW - pobierz

Wzór umowy "Podstawowe usługi..." - pobierz

 

 

Pełna nazwa: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wysokość pomocy:

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta, nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż:

 1. 4 000 000 zł na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 2. 200 000 zł na operacje w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
 3. 3 000 000 zł na operacje w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjenci:

 1. gmina
 2. jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca  zadania określone w zakresie pomocy

Obszary, których dotyczy program:

 • gminy wiejskiej
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5.000 mieszkańców

Obszary pomocy:

 1. budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli
 2. rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji
 3. zakupu i montażu maszyn, urządzeń, instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji
 4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych
 5. zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych
 6. zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
 7. budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów)
 8. zakupu materiałów i usług służących realizacji operacji
 9. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Podatek VAT:

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust.3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

1. W załączeniu znajduje się interpretacja kwalifikalności kosztów w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - pobierz

Miejscem właściwym do składania wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 jest siedziba Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Lublinie, przy ulicy Stefczyka 3b.
Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2015 12:04 Autor: Katarzyna Kędzierska