Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Scalanie gruntów

Scalanie gruntów

Scalanie gruntów

Projekt budżetu państwa dla scalania gruntów na rok 2015 - pobierz

Projekt planu budżetu państwa na rok 2014 - scalanie gruntów - pobierz

Projekt planu budżetu państwa na rok 2013 - scalanie gruntów - pobierz 

Wnioski o płatność:

Wniosek o płatność wersja 4z schemat I - pdf, xls

Instrukcja do wniosku o płatność wersja 4z schemat I -pobierz

Wniosek o płatność -pdf, - xls

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz

Wnioski o przyznanie pomocy:

Formularz wniosku wersja 4z - xls, pdf

Instrukcja do wniosu 4z - pobierz

Pełna nazwa: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów

Wysokość refundacji:

maks. 100% kosztów kwalifikowalnych

Beneficjent:

starostwa powiatowe

Obszary, których dotyczy program:

grunty rolne i leśne

Co podlega refundacji?:

I Opracowanie projektu scalenia

 1. pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia
 2. oszacowanie wartości gruntów i ich wartości składowych
 3. opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia
 4. wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości
 5. sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno - prawnej

II Zagospodarowanie poscaleniowe

 1. budowa, przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego
 2. korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do zagospodarowania gruntów
 3. działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną
 4. sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego

III Przygotowanie dokumentacji

 1. założeń do projektu scalenia
 2. kosztorysowej
 3. projektów architektonicznych i budowlanych
 4. ocen i raportów oddziaływania na środowisko
 5. dokumentacji gezodezyjno-kartograficznej, geologicznej lub hydrologicznej

Co nie podlega refundacji?

 1. urządzenia dróg nie stanowiące własności gmin
 2. operacje dotyczące scaleń infrastrukturalnych
 3. zakup maszyn i urządzeń służących realizacji operacji

Podatek VAT:

niekwalifikowalny

Korzyści ze scalenia gruntów dla rolników:

W wyniku przeprowadzonych scaleń nastąpi m.in. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz zmniejszy się odległość pól od gospodarstw. Najważniejszymi efektami przeprowadzanych scaleń będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli i poprawienie efektywności gospodarowania. Rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzanymi pracami scaleniowymi.

Miejscem właściwym do składania wniosków o płatność w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 jest siedziba Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Lublinie, przy ulicy Stefczyka 3b.
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2013 12:21 Autor: Katarzyna Kędzierska