Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

Zaproszenia

Departament Koordynacji Projektów Europejskich  wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach n/w Osi:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Działanie: 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
 i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I – scalanie gruntów

Schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

            Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

                             313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 Leader

            Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

                                   Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

                                   Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi

                           421 Wdrażanie projektów współpracy

                            431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności

i aktywizacja

Ponadto Departament w ramach PROW 2007-2013 realizuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadania mające na celu tworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.lubelskie.ksow.pl

 

Departament wdraża także Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie:

Oś 4 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

            Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

            Środek: 4.2Wparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej  

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Fundusze Europejskie/PO Ryby

 

 

Zapraszamy na Konferencję:

„Rola sołtysów we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 27.09.2014 r.
w Lublinie, Al. Warszawska 96 w Muzeum Wsi Lubelskiej

 

1. Rejestracja uczestników konferencji (11:00 - 12:00).
2. Rozpoczęcie konferencji.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Liderzy lokalni – sołtysi, ich rola w realizacji scaleń gruntów – Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie.
5. Rola sołtysów w informowaniu lokalnej społeczności o PROW - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
6. Przekazanie informacji na temat nowego PROW 2014-2020 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Lubelski Oddział Regionalny
7. Prezentacja projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina
8. Dyskusja.
9. Zakończenie konferencji (ok. godz. 16:10).
Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2014 15:34 Autor: Katarzyna Kędzierska